TRUSTEES

Shri Subhash Pandey

Sardar Tarasingh Nagpal

Shri Krishna D. Shetty

Shri Aya Singh Anand

Dr. Shardaprasad Sharma

Prof. Rajnarayan Singh

GOVERNING COUNCIL

OFFICE BEARERS

President : Shri Subhash Pandey

Vice-President : Sardar Tarasingh Nagpal

Vice-President : Dr. Shardaprasad Sharma

Vice-President : Dr. Parasnath Mishra

Treasurer : Shri Krishna D. Shetty

General Secretary : Shri V. R. Kini

General Secretary : Dr. Arshad Shaikh

General Secretary : Shri Aya Singh Anand

Executive Secretary : Prof. Rajnarayan Singh

Joint Executive Secretary : Shri Anam Pandey

MEMBERS

Shri Sheshdhar Pandey

Shri Deepak Ankaleshwaria

Shri Ramakant Mishra

Shri Sudhakar Shetty

Shri Mayank Mishra

Shri D. V. Kulkarni

Shri Kanaiya Pujari

Shri Rakesh Dubey

Smt. Sarita Dashrath Singh

Shri Ramakrishna Kini

Shri Ajay Sharma